Over ons

Deze website is een initiatief van het SSH beraad (sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen), gesteund door NWO-SGW, en uitgevoerd door een team aan de Universiteit van Amsterdam.

Waarom een ​​nationaal portaal voor sociale wetenschappen en geesteswetenschappen met betrekking tot COVID-19?

Achtergrond

De huidige COVID-19 pandemie heeft vergaande gevolgen voor onze manier van leven, leren en werken. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op korte en middellange termijn voor individuen, groepen en voor de samenleving als geheel. Diepgaande kennis, gebaseerd op sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke onderzoek, is vereist om geïnformeerde besluiten te nemen over deze kwestie en de manier waarop deze beslissingen gecommuniceerd worden.

Het SSH-gebied in Nederland – de maatschappij- en gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, economie en geesteswetenschappen – is internationaal van hoog niveau. Het SSH beraad zet zich daarom in voor het delen en beschikbaar stellen van kennis en expertise met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Om deze reden ondersteunt het beraad de lancering van het SSH COVID-19-portaal.

Doelstellingen

Het doel van het SSH COVID-19-portaal is om SSH-expertise van de Nederlandse universiteiten te organiseren middels een openbaar platform op nationaal niveau. Dit portaal verleent directe toegang tot academische experts.

Doelgroepen

• Leden van de COVID-19-crisisteams (in de breedste zin)

• Beleidsmakers en ambtenaren op nationaal, regionaal en lokaal niveau

• Professionals en organisaties op het gebied van o.a. volksgezondheid, gezondheidszorg en patiëntenzorg

• Communicatieprofessionals die betrokken zijn bij crisiscommunicatie

• Journalisten

Experts

De experts op deze website zijn voorgedragen door de decanen van SSH-gerelateerde faculteiten van de verschillende Nederlandse universiteiten. De decanen zijn gevraagd om een selectie te maken van experts die (1) een autoriteit zijn op haar/zijn gebied op basis van een relevant onderzoeksprofiel en academisch onderzoek en (2) de komende tijd beschikbaar zijn. Eventueel kunnen experts worden voorgedragen door contact op te nemen met de Contactpersonen per universiteit.

De website is op 27 maart 2020 gelanceerd en zal regelmatig worden bijgewerkt om de lijst met experts verder uit te breiden. U kunt het huidige versienummer van de website op de startpagina vinden.

About

This website is an initiative of the SSH beraad (social sciences, economics, law and humanities), supported by NWO-SGW, and carried out by a team at the University of Amsterdam.

Why a national Social Science and Humanities & COVID-19 portal?

Background

The COVID-19 pandemic has already affected the way we live, learn and work. These changes have deep short- and medium-term impact to individuals, groups and to society as a whole. Decisions and discussion on this matter – and the way these decisions are communicated – also require strong, research-based social-scientific and humanities knowledge. 

The SSH (Social Science and Humanities) domain in the Netherlands – social sciences, law, economics, and humanities – is internationally considered of an excellent level. Therefore, the SSH beraad is committed to sharing and making available knowledge and expertise as relating to the COVID-19 pandemic. It therefore supports the launch of the SSH COVID-19 portal.

Objectives

The SSH COVID-19 portal aims to consolidate and organize the SSH expertise across the Dutch universities in a publicly available national portal, ensuring fast and direct access to academic experts.

Target audiences

  • Members of the COVID-19 crisis teams in the broadest sense
  • Policy-makers and civil servants in the national, regional and local levels
  • Health professionals, public health promotion organizations as well as institutes in healthcare and patient organizations
  • Communication professionals involved in the crisis response
  • Journalists

Experts

The experts visible on this website were proposed by the deans of the SSH-related faculties of the Dutch Universities. The deans were asked to select experts that (1) can be considered an authority in her/his field based on a relevant research profile and academic research and (2) are available in the near future. Additional experts can be nominated by contacting the university contacts.

The website was launched March, 27 2020 and will frequently be updated to expand the list and include new experts. You can find the current version number of the website on the homepage.

Team

Prof. dr. Claes H. de Vreese
DR. DAMIAN TRILLING

DR. JAKOB OHME
SUSAN VERMEER, MSC
DR. THEO ARAUJO
DR. TONI VAN DER MEER